Poli of the Lake

Among Lake Patahgula lay a myriad of islands which house the descendants of the Ansuri settlers. Among the Lake lay 107 Poli, they are as followed;

Histretros | Psychraris | Olbera | Zakrespiae | Elegion | Moniene | Tyrenai | Kourantium | Keparnacia | Poseidessos | Epidampos | Emperna | Thebeia| Megalaizi | Stymphox | Nysis | Phanitida | Rhypemita | Kallinia | Ideiros | Bopolis | Dioscoezen | Phliomnos | Nens | Asklis | Tylenimahos | Aphinion | Alydon | Amphara | Assos | Laterna | Lapithiae | Coretta | Lapolis | Aytatis | Tomaphos | Sicus | Cyracia | Hellenus | Soleus | Tenethra | Philarnae | Thespenus | Salares | Ankila | Borithos | Calorion | Sidone | Chalceos | Philarta | Chamyreum | Thermaza | Magnidon | Sitias | Trake | Iteze | Askathon | Elatoupoli | Lapithousa | Orchyrna | Kamarnacia | Byzinus | Pelea | Patrodosia | Cymossos | Phileum | Edydos | Tomia | Laodiopolis | Stenydos | Nylos | Thoraki | Didanes | Laoderon | Agrinina | Olympezus | Odaphos | Kamarympia | Kasmapeze | Nicisos | Kitida | Dodosthena | Kaclea | Megaloinion | Eubacia | Kydeira | Pelloupoli | Semaizi | Kamarelis | Pergous | Decane | Thespena | Knossais | Tragystus | Artontos | Methythrae | Meteutherna | Larinitida | Thoremita | Juktope | Knidomenus | Gournona | Nicilene | Rissa | Ratis | Zancletros | Sarnath

Poli of the Lake

A Storm on the Horizon NodenstheHunter